Kámen

kámen, kamenné zdivo, výdusky, cihla, beton

Kámen, jako jeden z nejdéle člověkem využívaných materiálů, je ceněn pro svoji odolnost, stabilitu a také krásu. Tyto vlastnosti se odráží v širokém historickém využití kamene jako stavebního, konstrukčního, sochařského i dekoračního materiálu. Problematika kamene úzce souvisí s řadou dalších materiálů jako je umělý kámen, beton nebo pálená hlína.

Technologická laboratoř se od svého vzniku specializuje na problematiku záchrany kamenných památek, porozumění mechanismům degradace a poškozování kamene, jejich diagnostiku, oblast konzervace, restaurování a preventivní ochranu těchto památek. V rámci standardně prováděných analýz se laboratoř zaměřuje zejména na výzkum povrchových úprav kamene, historickou polychromii skulptur, průzkum zasolení a hodnocení dalších degradačních faktorů. Odborná činnost je vykonávána ve spolupráci s dalšími specialisty, zejména geology, petrology a specialisty na restaurování.

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu ke kameni tyto služby:

 • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
 • zhodnocení aktuálního stavu památek z kamene a souvisejících materiálů (rozsah
  a typ poškození, určení příčiny a mechanismu poškození) in situ
  i na odebraných vzorcích
 • průzkum barevnosti
 • průzkum zasolení
 • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování
 • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu památek
  z kamene a souvisejících materiálů
 • posouzení režimu údržby památek z kamene a souvisejících materiálů
 • dlouhodobý monitoring památek z kamene a souvisejících materiálů
 • a další

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat
a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Objednávka (word) ke stažení.

Objednávka (pdf) ke stažení.

Postup při odběru vzorků

Ukázka protokolu stratigrafie povrchových úprav

Ukázka protokolu posouzení stavu kamene a petrografie

Ukázka protokolu celkového průzkumu

Problematika kamene byla a je řešena v rámci institucionální vědy a výzkumu v rámci úkolů:

 • Projekt NAKI II DG18P02OVV005 - Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách
  a na Moravě (2018-2022), hl. řešitel na NPÚ P. Kuneš.
 • Technologická laboratoř je zapojena do vědeckovýzkumného projektu NPÚ Mariánské, trojiční a další světecké sloupy v Čechách po celou dobu jeho řešení (2000-2020).
 • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace IP DKRVO (2012-2018) Cíl: Tematické průzkumy, hl. řešitel P. Skalický (2015-2017) dílčí cíl: Výzkum technologií a materiálů pro poznání a záchranu památkového fondu Cíl: Technologie a materiály, hl. řešitelka D. Michoinová (2012-2015)
 • MK07503233301 - Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče (2005 - 2011), Cíl: 02104. Průzkum historických materiálů a technologií, hl. řešitelky I. Kopecká (2004-2007), D. Michoinová (2008-2011)

K tématu kamene lze doporučit tuto literaturu:

 • Siegesmund S., Snethlage R.: Stone in architecture. Properties durability. Springer, 5th ed., 2014.
 • Practical Building Conservation: Stone. English Heritage, Ashgate Publishing Limited, 2011.
 • Stone Conservation: An Overview of Current Research. 2nd ed.,  Getty Conservation Institute, 2011.
 • Ilustrovaný glosář projevů poškození kamene. ICOMOS-ISCS, ITAM, 2011.
 • Rybařík V.: Ušlechtilé stavební a sochařské kameny ČR. Nadace SPŠ kamenické
  a sochařské, 1994.
 • Koutník, P.: Dekorační kameny Čech, Moravy a Slezska. Výzkumný ústav anorganické chemie, 2015.
 • Kotlík P., Heidingsfeld V., Bláha J., Vaněček I.: Stavební materiály historických objektů. Skripta VŠCHT Praha 1999.
 • Kotlík, P.: Opuka. Společnost pro technologie obnovy památek, 2000.
 • Jundrovský, R.: Kamenictví. Grada, 2000.