Kov

mříže, kování, zábradlí, oplocení a další

Kov se na historických stavbách objevuje již v rámci stavby o jejího okolí, např. jako součást oken, dveří, mříží, zábradlí, oplocení, u modernějších historických staveb pak i třeba schodišť, zasklení fasád, sloupů a podobně. Kov se dále široce uplatňuje pro uměleckou a umělecko-řemeslnou výzdobu (sochy, fontány, zábradlí, kříže, lustry, zbroje, hodiny a podobně).

Technologická laboratoř se zaměřuje na záchranu a preventivní protikorozní ochranu kovových artefaktů, protože zachování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků z kovu slouží jako doklad o vývoji technologických, uměleckých a řemeslných postupů a materiálové skladbě nejen samotných prvků, ale také dochovaných povrchových úprav.

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu k památkám z kovu tyto služby:

 • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
 • určení materiálového složení (druh, původ, stáří, technologie zhotovení, struktura kovu či slitiny)
 • posouzení stavu památky z kovu
 • zhodnocení aktuálního stavu památky z kovu (rozsah a typ poškození, určení příčiny a mechanismu poškození)
 • charakterizace povrchových vrstev a korozních produktů
 • průzkum barevnosti a dalších povrchových úprav kovu (zjištění složení pozlacování a dalších povrchových vrstev)
 • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování (zejména způsobu čištění, protikorozní ochrana, závěrečné povrchové úpravy povrchu - nátěry)
 • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu kovových materiálů
 • konzultace stávající povrchové úpravy
 • konzultace volby nového nátěrového systému a protikorozních opatření
 • návrh a posouzení režimu údržby památek z kovu
 • dlouhodobý monitoring kovových památek
 • a další

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Objednávka (word) ke stažení.

Objednávka (pdf) ke stažení.

Postup při odběru vzorků  

Ukázka protokolu stratigrafické analýzy

Vedle odborného technologického servisu jsou v technologické laboratoři historické předměty a konstrukce z kovů zkoumány v rámci vědeckovýzkumné činnosti NPÚ. Téma kovu se týká Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2019-2023) Cíl: technologie a materiály hl řešitelka D. Michoinová, od roku 2022 hl. řešitelka V. Burianová.

K tématu kovu lze doporučit tuto literaturu:

 • BÖHM, František a Heřman KOTRBA. Pozlacovačské materiály: učební text pro střední odborná učiliště - obor pozlacovač. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. ISBN (brož.).

 • BÖHM, František a Heřman KOTRBA. Josef ROSA. Pozlacování I : Technologie pozlacování pro 1. roč. : Učební text pro SOU - obor pozlačovač. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1984. ISBN

 • LOSOS, Ludvík a LUX, Václav.. Pozlacování II : Učební text pro SOU - obor pozlačovač. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. ISBN (brož.).
 • LOSOS, Ludvík a LUX, Václav.. Pozlacování III : Učební text pro SOU - obor pozlačovač. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988. ISBN (brož.).
 • BENEŠOVÁ, Jaroslava. Konzervování a restaurování kovů: ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. V Brně: Technické muzeum, 2011. ISBN 978-80-86413-70-9.
 • NIKITIN, Michail Kapitonovič a Jelena Petrovna MEL'NIKOVA. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3062-3.
 • Povrchové úpravy železných kovů. V Brně: Technické muzeum - Metodické centrum konzervace, 2012. ISBN 978-80-86413-94-5. Sborníky konferencí.
 • BÁRTA, Patrick. Čištění kovů. Brno: Technické muzeum v Brně - Metodické centrum konzervace, [2016]. ISBN 978-80-87896-37-2. Kolektivní monografie.
 • Výzdobné techniky kovů I. Brno: Technické muzeum v Brně - Metodické centrum konzervace, [2014]. ISBN 978-80-87896-10-5. Kolektivní monografie
 • Výzdobné techniky kovů II. Brno: Technické muzeum v Brně - Metodické centrum konzervace, [2015]. ISBN 978-80-87896-22-8. Kolektivní monografie.