Omítky

Omítky, sgrafita, štuky, malty

V rozsahu dochování historických omítek, sgrafit, ale i štukové výzdoby z malt patří Česká republika k unikátům. Technologická laboratoř se věnuje výzkumu jejich vlastností, složení, postupů a materiálů jejich ochrany systematicky od 90. let minulého století. Téma se neomezuje jen na takto vymezené materiály, ale i na vlivy nejvíce je ohrožující, kterými jsou zejména nadměrné zatížení zdiva vlhkostí a zasolením, na příčiny tohoto stavu, na poznávání a hodnocení metod sanace vlhkosti a zasolení.

Technologická laboratoř poskytuje ve vztahu k omítkám a maltám tyto služby:

 • účast na přípravě a realizaci restaurování/obnovy v rámci památkového dohledu
 • určení materiálového složení (druh, technologie zhotovení, složení omítky
 • zhodnocení aktuálního stavu historické omítky (rozsah a typ poškození, určení příčiny
  a mechanismu poškození) in situ i na odebraných vzorcích
 • průzkum barevnosti
 • průzkum zasolení
 • posouzení technologických a materiálových aspektů obnovy/restaurování
 • posouzení prostředků pro konzervaci, restaurování a obnovu historických omítek
 • posouzení režimu údržby historických omítek
 • dlouhodobý monitoring historických omítek
 • a další

Před objednáním prací je nutné technologickou laboratoř kontaktovat a dohodnout se na rozsahu a časových možnostech laboratoře i na nezbytných podkladech pro přijetí zakázky.

Objednávka (word) ke stažení.

Objednávka (pdf) ke stažení.

Postup při odběru vzorků.

Ukázka protokolu složení a zasolení omítek.

Téma historických malt a omítek je zkoumáno v rámci aplikované vědeckovýzkumné činnosti, která má v technologické laboratoři dlouhou tradici. Výzkum i praktické odborné znalosti jsou směřovány především do praxe obnovy stavebních památek, přínosy lze nacházet i v oblasti metodické, vědeckovýzkumné a publikační.

Přehled hlavních řešených  úkolů na téma omítek a malt zahrnuje:

 • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (2019-2023) Cíl: Technologie a materiály, hl. řešitelka D. Michoinová, od roku 2022 hl. řešitelka  V. Burianová
 • NAKI II DG18P02OVV005 - Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (2018-2022), hl. řešitel na NPÚ P. Kuneš
 • Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace IP DKRVO (2012-2018) Cíl: Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu/Památkově technologické edukační a popularizační projekty, hl. řešitelka D. Michoinová (2018), Cíl: Tematické průzkumy, hl. řešitel P. Skalický (2015-2017) dílčí cíl: Výzkum technologií a materiálů pro poznání a záchranu památkového fondu, Cíl: Technologie a materiály, hl. řešitelka D. Michoinová (2012-2015)
 • MK07503233301 - Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče (2005 - 2011),

  Cíl: 02104. Průzkum historických materiálů a technologií, hl. řešitelky I. Kopecká (2004-2007), D. Michoinová (2008-2011).

K tématu malt a omítek lze doporučit tuto literaturu:

 • Practical Building Conservation: Mortars, renders and Plasters. English Heritage, Ashgate Publishing Limited, 2012. 978-0-7546-4559-7
 • Holmes, S., WINGATE, M. Building with lime. 3nd ed. London: ITDG Publishing, 2002, ISBN 1 85339 547 1.
 • Václav Girsa, Dagmar Michoinová, Tradiční vápenné omítky. Poznání a praktické postupy. Praha 2015. ISBN (IC ČKAIT) 978-80-87438-72-5, ISBN (NPÚ 978-80-7480-056-6
 • Dagmar Michoinová, Příprava vápenných malt v péči o stavební památky Praha 2014. ISBN (IC ČKAIT) 978-80-87438-57-2, ISBN (NPÚ) 978-80-7480-015-3
 • Jiří Hošek, Ludvík Losos, Historické omítky. Průzkumy, sanace, typologie. Praha 2007
 • BOYNTON, R. S. Chemistry and Technology of Lime and Limestone. New York: Wiley, 1980.
 • Schulze, W., Tischer, W., eTtel, W.-P., Lach, V. Necementové malty a betony. Praha : SNTL, 1990, ISBN 80-03-00188-9.
 • Štorm, B. Základy péče o stavební památky. 1. vyd. Praha: SÚPPOP, 1965.
 • Hošek, J, Muk, J. Omítky historických staveb. 1. vyd. Praha: SPN, 1989. ISBN 80-04-23349-x.
 • MENCL, V. Výtvarný vývoj středověkých omítek. 1. vyd. Praha: Orbis, 1968.